ثبت شکایات
 1. شکایات مردمی
 2. نام و نام خانوادگی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شرکت یا سازمان
  ورودی نامعتبر
 4. تلفن تماس
  ورودی نامعتبر
 5. تلفن همراه(*)
  ورودی نامعتبر
 6. پست الکترونیکی(*)
  ورودی نامعتبر
 7. موضوع شکایت(*)
  ورودی نامعتبر
 8. شکایت نامه(*)
  ورودی نامعتبر
 9. ارائه راه حل(*)
  ورودی نامعتبر
 10. کدامنیتی(*)
  کدامنیتی
    تازه کردنورودی نامعتبر
 11. ارسال